Böcker är en självklar del av esperantokulturen, och de flesta esperantoföreningar håller sig med ett bibliotek. I göteborgs­föreningens förråd i Stannum finns ett par tusen böcker, företrädesvis äldre litteratur. Samlingen härrör från ett antal olika boksamlingar, bl.a. Göteborgs Esperantoförenings gamla bibliotek och Esperantoalliansen i Göteborgs bibliotek (nu tillhörande Göteborgs Esperantoförening). De flesta av böckerna i den boksamlingen kommer från uddevallaesperantisten Einar Dahl.

I Stannumsförrådet finns också ett par boklager främst från förlagen Al-fab-eto och Progreso Eldonejo. Dessa böcker kan köpas via vår nätbokhandel. (Den svenska esperantorörelsen har dessutom ett eget bokförlag: Eldona Societo Esperanto.)

En särskild samling är Nilssonska Fondens bibliotek, ca 600 böcker; de flesta av dessa är nyare litteratur som förut var deponerade på Göteborgs Stadsbibliotek, men efter Stadsbibliotekets renovering 2012–2014 flyttades böckerna hem till fondens ordförande Inga Johansson, visa e-postadressen.

Ernst Sigfrid Nilsson avled 1959 och testamenterade pengar till esperantorörelsen i Göteborg. Testatorns vilja, så som den kunde utläsas ur efterlämnade papper, var att grunda ett esperantobibliotek i Göteborg. Efter en lång juridisk process och vissa tvister bildades Textilarbetare E. S. Nilssons Ideella Fond (informellt kallad Nilssonska Fonden) på 1970-talet, med Esperantoalliansen i Göteborg som huvudman (ny huvudman är Göteborgs Esperantoförening). 1979 slöts ett avtal med Göteborgs Stadsbibliotek att Nilssonska Fonden köper in esperantolitteratur och böckerna deponeras sedan på Stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket vill dock inte längre kännas vid denna överenskommelse.

Det finns visserligen en del esperantoböcker på Göteborgs olika stadsdelsbibliotek, även på Stadsbiblioteket. Där finns de dels uppe i lånesalarna, dels i magasinet, och kan sökas via Gotlib.